Dobré ráno, je středa 19.12.2018, 8:40. Dnes má svátek Ester, zítra Dagmar.
Detail

Informace o místním poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2018

2018-01-09 09:46:48 | Město Spálené Poříčí ©

Známky z roku 2017 jsou platné do konce února 2018. Poslední vývoz se uskuteční ve středu 28.2.2017 (modrá známka, žlutá známka).

Od 1.1.2016 platí na území města Spálené Poříčí a příslušných částí města (Číčov, Hořehledy, Hořice, Karlov, Lipnice, Lučiště, Struhaře, Těnovice, Vlkov, Záluží) obecně závazná vyhláška
č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, (dále jen "místní poplatek").

Podle této obecně závazné vyhlášky poplatek platí:

a) fyzická osoba,
- která má ve městě trvalý pobyt,
- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

b) fyzická osoba,
- která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně

Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

Úhrada místního poplatku:
1. Úhrada místního poplatku pokladnou
– pokladna se nachází v přízemí Městského úřadu Spálené Poříčí na Odboru správním
a sociálním. Při úhradě místního poplatku na pokladně je nutné sdělit své jméno, příjmení a bydliště. Platit může poplatník sám za sebe a za fyzické osoby tvořící domácnost. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno
a příjmení osob, za které poplatek platí.


Provozní doba pokladny:
PO 7:30 - 18:00
ÚT 7:30 - 14:30
ST 7:30 - 18:00
ČT 7:30 - 14:30
PÁ 7:30 - 15:00

Úřední dny jsou stanoveny na pondělí a středu. Poplatek za komunální odpad je ale možné uhradit v kterýkoliv pracovní den.

2. Úhrada místního poplatku bezhotovostním převodem
- bezhotovostní platbu zasílejte na účet číslo 725 631 379, kód banky 0800, každý poplatník má přidělen variabilní symbol. Pokud neznáte své číslo variabilního symbolu, zjistíte jej telefonickým nebo písemným dotazem, e-mailem u referentek evidence poplatků a plateb na odboru správním a sociálním
na Městském úřadě ve Spáleném Poříčí.

Kontakty:
Lucie Valentová– správce poplatků
tel.: 371 594 636, 373 036 133
mail: lucie.valentova@spaleneporici.cz

Lenka Benetková – vedoucí odboru
tel.: 373 036 134
mail: lenka.benetkova@spaleneporici.cz

Po uhrazení platby bezhotovostním převodem je ale nutné se na Městský úřad dostavit
a vyzvednout známku na popelnici. Známky nejsou po úhradě platby automaticky zasílány!
Všichni poplatníci, i ti, kteří vlastní nemovitost a v této nemovitosti se často nezdržují, mají povinnost platbu provést do data splatnosti, tj. do 31.3. příslušného roku. Známku na popelnici si ale mohou po úhradě poplatku vyzvednout kdykoliv, např. i v letních měsících.

Po uhrazení poplatku poplatník obdrží:
- žlutou známku (26 svozů – svoz 1x 14 dní) nebo modrou známku (42 svozů – svoz 1x 7 dní v zimních měsících, 1x 14 dní v letních měsících)
- 3 ks pytlů na 1 osobu/ 1 rok – pytle slouží pro plastový odpad pouze ve Spáleném Poříčí, Vlkově, Lipnici, Dražkovicích (v ostatních obcích jsou umístěny sběrné kontejnery na plasty)
- pro fyzické osoby, které nevlastní popelnici z důvodu těžko přístupné nemovitosti, kam svozová firma nemá možnost z technických důvodů zajet, jsou určeny místo známky modré pytle na směsný odpad:
a) 3 ks/ 1 osobu, která má trvalý pobyt ve Spáleném Poříčí nebo příslušných obcích
b) 2 ks/ nemovitost, která je určena k rekreaci, byt nebo dům, kde není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.03. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v předchozím tvrzení, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku činí 700,- Kč / 1 os. / 1 rok

Poplatníkovi se poskytuje úleva na poplatku v těchto případech:
a) při méně častém svozu komunálního odpadu, tj. 1x za 14 dní celoročně (žlutá známka, celkem 26 svozů), činí poplatek pro osoby s trvalým pobytem nebo povoleným pobytem nebo pro osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (viz výše) 650 Kč.

b) v domácnosti se 4 a více osobami činí celkový poplatek za domácnost:
- 2.300 Kč při svozu 1 x týdně v zimních měsících a 1x za 14 dní v letních
měsících (modrá známka, 42 svozů),
- 2.100 Kč při svozu 1 x za 14 dní celoročně (žlutá známka, 26 svozů)

V místních částech města, v nichž oprávněná osoba ke svozu odpadů nemůže z technických důvodů zajistit svoz komunálního odpadu, bude poplatek snížen o 1/3 sazby.

Úleva ve výši 300 Kč se poskytuje osobám, které mají ve Spáleném Poříčí
nebo příslušných obcích trvalý pobyt, a navíc jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.


Pozor!!! Tyto úlevy (odst. a) a b) ) jsou oprávněni čerpat pouze ti poplatníci, kteří poplatek uhradí do 31.3. příslušného roku.

Osvobození od poplatku:

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení


Od místního poplatku se dále osvobozují osoby, které:

a) jsou umístěni ve zdravotním zařízení nebo v pobytových zařízení sociálních služeb po dobu umístění v těchto zařízeních - důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o délce pobytu v daném zařízení,

b) vykonávají trest odnětí svobody - důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o délce pobytu v daném zařízení,

c) se dlouhodobě (po dobu více než 6 měsíců) zdržují v zahraničí (pracovní pobyt, studium) - důkazem tohoto tvrzení je např. průkaz zahraničního zdravotního pojištění - platný v rámci EU, zahraniční průkaz totožnosti, povolení k pobytu v dané zemi, potvrzení tamního úřadu o délce pobytu v zahraničí, pracovní smlouva, potvrzení o odhlášení ze zdravotního pojištění v ČR, vízum, potvrzení o studiu, potvrzení o docházce do školy, nájemní smlouva apod.,

d) jsou přihlášeni k pobytu v sídle ohlašovny a v obci se prokazatelně nezdržují,

e) mají trvalý pobyt v naší obci, ale už se zde prokazatelně nezdržují, a správci daně se nepodařilo zjistit jeho adresu,

f) mají pobyt v naší obci, ale prokazatelně platí za likvidaci odpadu jiné obci - důkazem tohoto tvrzení je např. nájemní smlouva, v níž je platba za odpad za danou osobu obsažena, doklad o úhradě poplatku od dané obce či potvrzení vlastníka nemovitosti apod.

Od poplatku se dále osvobozují osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům v případě, že v těchto stavbách je nájemce, který má trvalý pobyt v naší obci a poplatek uhradil.

Osoby narozené v příslušném kalendářním roce jsou od poplatku v roce narození osvobozeni.

Osvobození se neposkytuje automaticky, ale poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nároku na osvobození. K tomuto účelu jsou k dispozici na Odboru správním a sociálním města Spálené Poříčí formuláře, které je povinen poplatník vyplnit a v některých případech i k nim doložit důkazy o dané skutečnosti.

Poměrné částky:
S výší poplatkové povinnosti souvisí:
- změna trvalého pobytu (přistěhování, odstěhování)
- změna pobytu cizince
- změna vlastníka stavby určené k individuální rekreaci, bytu či rodinného domu
- přihlášením osoby k trvalému pobytu do stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde dosud nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
- úmrtí
Pokud dojde k některé z výše uvedených změn, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvání poplatkové povinnosti v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. V případě úhrady poplatku na celý kalendářní rok, má poplatník nárok na základě žádosti na vrácení poměrné částky.
Při úmrtí přechází poplatková povinnost, která vznikla zůstaviteli, na jeho dědice, který tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. Dědic poté na základě usnesení okresního soudu (po skončení dědického řízení) požádá písemně o jeho vrácení (nutno předložit usnesení). Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, je povinen dědic uhradit poplatek do výše ceny nabytého dědictví.
Žádost je k dispozici u správce poplatku.


Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání:
Pokud není poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, tj. do 31.3. daného roku nebo je zaplacen v nesprávné výši, stane se poplatník dlužníkem a jeho včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.Vymáhat tyto nedoplatky může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku pomocí soudního exekutora, popř. jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo jej přihlásit do veřejné dražby. Ve všech těchto případech však dlužník zaplatí mnohonásobek vymáhané částky.

Odpovědnost za zaplacení místního poplatku
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka
na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
Městský úřad tak poplatek vyměří zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.


Právní úprava:
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici na internetových stránkách města Spálené Poříčí- www.spaleneporici.cz – Město – vyhlášky a nařízení města.
V případě dotazů k uvedené problematice placení či osvobození od místního poplatku, včetně sdělení variabilního symbolu, se můžete obrátit na referentky oddělení poplatků a plateb na odboru správním a sociálním Městského úřadu Spálené Poříčí:

Lucie Valentová – správce poplatků
tel.: 371 594 636, 373 036 133
mail: lucie.valentova@spaleneporici.cz

V případě problémů se svozem odpadu, můžete kontaktovat Oddělení správy a rozvoje města - Jaroslav Slavík, tel. 373 036 140 nebo 734 256 232.

Kalendář svozu odpadů za rok 2018

Autor: Město Spálené Poříčí ©

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace