Dobré ráno, je středa 19.12.2018, 8:53. Dnes má svátek Ester, zítra Dagmar.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Město Spálené Poříčí

2. Důvod a způsob založení

Město Spálené Poříčí vzniklo v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Město jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Městský úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo města
Ostatní dokumenty viz Povinné informace
Organizační struktura
Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

4.4. Telefonní čísla

Telefony:
371 594 654
371 594 636
371 594 640

4.5. Čísla faxu

371 594 654 (fax)

4.6. Adresa internetové stránky

www.spaleneporici.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@spaleneporici.cz

4.8. Další elektronické adresy

mesto@spaleneporici.cz

5. Případné platby lze poukázat

ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

6. IČ

00257249

7. DIČ

CZ00257249

8. Dokumenty

---

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Viz Povinné informace

8.2. Rozpočet

Ekonomika města

9. Žádosti o informace

Městský úřad Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

10. Příjem žádostí a dalších podání

Městský úřad Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčí

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně MěÚ nebo poštou, případně elektronicky na podatelna@spaleneporici.cz. Formulář lze získat na podatelně MěÚ nebo na www.spaleneporici.cz - formuláře.

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

---

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž MěÚ jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty a u tajemnice MěÚ. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách MěÚ.

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15.1. Úhrady za poskytování informací

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad Plzeňského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy - viz Povinné informace

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace

Kontakty
Obec

Město Spálené Poříčí
Náměstí Svobody 132
335 61 Spálené Poříčíe-mail: mesto@spaleneporici.cz
e-podatelna: podatelna@spaleneporici.cz
(Bližší informace o elektronické podatelně najdete zde).

Úřední hodiny
Pondělí a středa:
08,00 hod. - 18,00 hod.

IČ: 257 249
DIČ: CZ00257249
Bankovní spojení: ČS Plzeň: 72 56 31 379/0800

Městský úřad - kontakty

Infocentrum - kontakty

Rozklikávací rozpočet města

Znak města
Znak obce

Stříbrná městská zeď se třemi věžemi v červeném poli, proti černým stříškám věží směřují tři stříbrné hroty. Město znak užívá pravděpodobně již od počátku 16. stol.

Více informací...

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.spaleneporici.cz
© Město Spálené Poříčí
Právní doložka
Editace Editace Editace Editace Editace